Оформлення тез доповіді

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Організаційний внесок стягується з кожної тези доповіді незалежно від кількості авторів. 
Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Матеріали конференції в електронному вигляді

200 грн.

Сертифікат учасника в електронному вигляді із зазначенням загальної кількості академічних годин: 12 год (0,4 кредита ECTS)

100 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
Для поповнення карти 5168745109824497, Островська Катерина Юріївна.
ПАТ «ПриватБанк». МФО банку: 305299. IBAN - UA253052990000026208687718220.
Рахунок отримувача: 26208687718220.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Текст тез доповіді повинен містити обов’язкові структурні елементи: назва доповіді, прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, країна, ключові слова, анотація, вступ, основний матеріал, висновки, список літератури та reference.

Для призначення DOI потрібно додатково вказати на англійській мові: назву доповіді, прізвища та ім’я авторів, місце роботи авторів, ключові слова, анотацію, reference.

Роботи студентів приймаються у співавторстві із науковим керівником.

До друку приймаються матеріали обсягом 2-4 повні сторінки тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word  (*.doc) (файли у форматі *.docx не приймаються).

Поля: 25 мм з усіх боків.
Основний текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний міжстроковий інтервал, абзац 10 мм.
Назва доповіді: вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12 кегль, напівжирний. Не використовуйте спец символів як &

Прізвища авторів: вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсивний, вказати науковий ступінь та вчене звання авторів, нижче вказати місце роботи авторів, країну. Кількість авторів не більше 4-х.

Рисунок, назва рисунку:  розміщуються по центру без абзацного відступу.
Назва таблиці: розміщується по правому краю. 

Підрядкові примітки не допускаються.
Формули оформлюються за допомогою редактора формул MS Equation або MathType і нумеруються в круглих дужках (2).

Список літератури має бути оформлений згідно діючих вимог. Посилання в тексті на літературу подаються в прямих дужках [12].

Анотація англійською мовою обсягом 100 – 150 слів.

Ключові слова: 5–10 найменувань.

Reference містить переклад «Список літератури» англійською мовою.
Тези з великою кількістю помилок, що не відповідають позначеним вище вимогам до збірника, не включаються й не повертаються. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

Розширені та доповнені тексти доповідей можуть бути опубліковані у вигляді наукових статей в періодичних виданнях що входять до переліку фахових наукових видань МОНУ, категорія Б:

«Системні технології» ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Online);
«Сучасні проблеми металургії» ISSN 1991-7848 (Print), ISSN 2707-9457 (Online).
Наукові видання індексуються у міжнародних базах даних, в тому числі Crossref, Index Copernicus, Ulrichsweb та ін.

Для цього необхідно до 1 квітня 2024 року надати до оргкомітету конференції текст статті оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті», що розміщені на сайтах видань:
«Системні технології»
«Сучасні проблеми металургії».
З питань публікації наукових статей звертатись до Островської Катерини Юріївни, kuostrovskaya@gmail.com, тел. +38 067 302 36 56.

Вартість публікації 1 сторінки

Електронний носій

Друкований примірник

«Системні технології»

100 грн. / сторінка

500 грн. / примірник

«Сучасні проблеми металургії»

100 грн. / сторінка

500 грн. / примірник