Оформлення тез доповіді

 ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Організаційний внесок стягується з кожної тези доповіді незалежно від кількості авторів. Оплата за проживання та харчування здійснюється окремо та самостійно.

Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.
Матеріали конференції в електронному вигляді: 100 грн
Матеріали конференції в електронному вигляді + присвоєння DOI: 200 грн

 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
ПАТ «ПриватБанк». МФО банку: 305299. Код ОКПО банку: 14360570.
Рахунок отримувача: 29244825509100.
Для поповнення карти 4149 4991 1180 3241, Островська Катерина Юріївна, 2994411922.

 

 Вимоги до оформлення доповіді
Робочі мови конференції – українська, англійська.

Текст тез доповіді повинен містити обов’язкові структурні елементи: назва доповіді, прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, країна, анотація, ключові слова, вступ, основний матеріал, висновки, список літератури та reference.

Роботи студентів приймаються у співавторстві із науковим керівником.

До друку приймаються матеріали обсягом одна-три повні сторінки тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word  (*.doc) (файли у форматі *.docx не приймаються).

Поля: 25 мм з усіх боків.

Основний текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний міжстроковий інтервал, абзац 10 мм.

Назва доповіді: вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12 кегль, напівжирний.

Прізвища авторів: вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсивний, вказати науковий ступінь та вчене звання авторів, нижче вказати місце роботи авторів, країну.

Анотація англійською мовою обсягом 100 – 150 слів.

Ключові слова: 5-10 найменувань.

Рисунок, назва рисунку: розміщуються по центру без абзацного відступу.

Назва таблиці: розміщується по правому краю.

Підрядкові примітки не допускаються.

Формули оформлюються за допомогою редактора формул MathType і нумеруються в круглих дужках (2).

Список літератури має бути оформлений згідно діючих вимог. Посилання в тексті на літературу подаються в прямих дужках [12].

Reference містить переклад «Список літератури» англійською мовою.

Для призначення DOI потрібно додатково вказати на англійській мові: назву доповіді, прізвища, ім’я, по-батькові авторів, місце роботи авторів, ключові слова, анотацію, reference.

Тези з великою кількістю помилок, що не відповідають позначеним вище вимогам до збірника, не включаються й не повертаються. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.