Classification of the state of the dynamic system, which is functioned by which is described by vector autoresis

  • Oleksandr Pavlovych Sarychev

Abstract

Within the framework of the article, the problem of statistical classification of states of a dynamic system is solved, which can be in two classes of states, in each of which its operation is described by its own system of autoregressive equations with a priori unknown parameters. It is assumed that the following conditions are fulfilled: a) two classes of states are described by the same sets of observed input and output variables; b) the output variables, both in the first and in the second class, are determined by different sets of regressors (input variables); c) the models of functioning in the first and second classes are different both in terms of coefficients and in the structure of autoregressive models; d) the covariance matrices of random variables in the functioning models and the observation models for the first and second classes are different. The rule of classification is constructed and its properties are investigated.
The experience of successfully solving problems of detecting changes in the properties of dynamic systems based on regression equations in the work, where an approach to constructing mathematical models for monitoring the technical condition of power and power plants in long-term operation was proposed, shows the feasibility of applying this approach to solving problems of controlling the operation of rocket-space objects technology.
The problem of classifying states of a dynamic system, which can be in two classes of states, is considered. The functioning of the system in classes is described by various systems of autoregressive equations. The rule of classification is constructed and its properties are investigated.

References

Obnaruzhenye yzmenenyia svoistv syhnalov y dynamycheskykh system: per. s anhl. / M. Bassvyl, A. Vylsky, A. Banvenyst y dr.; pod. red. M. Bassvyl, A. Banvenysta. – M. : Myr, 1989. – 278 s.

Borodkyn L. Y. Alhorytm obnaruzhenyia momentov yzmenenyia para-metrov uravnenyia sluchainoho protsessa / L. Y. Borodkyn, V. V. Mottl // Avtomatyka y telemekhanyka. – 1976. – № 6. – S. 23–31.

Vorobeichykov S. Э. Ob obnaruzhenyy razladok v dynamycheskykh sys-temakh / S. Э. Vorobeichykov, V. V. Konev // Avtomatyka y telemekhanyka. – 1990. – № 3. S. 56–68.

Tsihanova Yu. V. Metod obnaruzhenyia fakta narushenyia y eho dyahno-styky v lyneinыkh stokhastycheskykh systemakh v protsesse fyltratsyy / Yu. V. Tsыhanova // Vestnyk Samarskoho hosudarstvennoho aэrokosmyche-skoho unyversyteta. – 2009. – № 2 (18). – S. 163–171.

Kartashov V. Ya. Obnaruzhenye strukturno-parametrycheskykh yzmene-nyi v stokhastycheskykh systemakh v realnom masshtabe vremeny alhoryt-mamy neprerыvnыkh drobei y strukturnoho analyza / V. Ya. Kartashov, M. A. Novoseltseva // Upravlenye bolshymy systemamy. – 2011. –Vip. 34.–S. 62–91.

Myrhorod V. F. Matematycheskye modely protsessov upravliaemoho yzmenenyia sostoianyia sylovыkh y эnerhetycheskykh ustanovok: dyss. … d-ra tekhn. nauk / Myrhorod Vladymyr Fёdorovych. –Dnepropetrovsk, 2012.–344 s.

Sarichev A. P. Ydentyfykatsyia parametrov system avtorehressyon-nыkh uravnenyi pry yzvestnыkh kovaryatsyonnыkh matrytsakh / A. P. Sarыchev // Mezhdunarodnыi nauchno-tekhnycheskyi zhurnal “Problemы upravlenyia y ynformatyky”. – 2012. – № 3. – S. 14–30.

Sarichev A. P. Yssledovanye metodom statystycheskykh yspitanyi yteratsyonnoi protseduri dlia ydentyfykatsyy parametrov systemi av-torehressyonnikh uravnenyi / A. P. Sarichev // Systemni tekhnolohii. –2014. – Vypusk 3 (92). – S. 77–89.

Seber Dzh. Lyneinii rehressyonnii analyz : per. s anhl. / Dzh. Seber. – M.: Myr, 1980. – 456 s.

Anderson T. Vvedenye v mnohomernii statystycheskyi analyz: per. s anhl. / T. Anderson. – M. : Fyzmathyz. – 1963. – 500 s.

Spravochnyk po teoryy veroiatnostei y matematycheskoi statystyke / V. S. Koroliuk, N. Y. Portenko, A. V. Skorokhod, A. F. Turbyn. – M. : Nau-ka, 1985. – 640 s.

Sarichev A.P. Modelyrovanye v klasse system avtorehressyonnыkh uravnenyi v uslovyiakh strukturnoi neopredelennosty / A. P. Sarichev // Mezhdunarodnii nauchno-tekhnycheskyi zhurnal “Problemi upravlenyia y ynformatyky”. – 2015. – № 4. – S. 79–103.

Systemnii analyz y upravlenye slozhnimy systemamy v uslovyiakh neopredelennosty / A.P. Alpatov, V.T. Marchenko, Yu.A. Prokopchuk, A.P. Sarichev, S.V. Khoroshylov; pod. red. A. P. Alpatova. – Dnepropet-rovsk : YTM NANU y HKAU, 2015. – 196 s.

Aleksandr Sarichev. Modelyrovanye slozhnikh system v uslovyiakh strukturnoi neopredelёnnosty: rehressyonnie y avtorehressyonnie modely / A.P. Sarichev. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, Saarbrücken, Deutschland. – 2016. – 274 s.

Published
2019-10-12