ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ WEKA EXPLORER

Автор(и)

  • Hnatushenko Viktoriia
  • Deineka Bohdan

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.077

Ключові слова:

WEKA, інтелектуальний аналіз, статистичні методи, шаблони, атрибути.

Анотація

Досліджено питання інтелектуального аналізу даних, описано недоліки та переваги використання weka explorer.

Посилання

Dubuk V.I., Kotsun V.I. Liudyno-mashynnyi interfeis: Navch.-me-tod. posib. u formi broshury dlia stud. VNZ haluzi znan 12 «Infor-matsiini tekhnolohii» spetsialnostei 121 «Inzheneriia prohramnoho za-bezpechennia», 122 «Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolo-hii» - Lviv: Yevropeiskyi universytet, Lvivska filiia, 2018 - 70 s.

Dubuk V.I., Chornyi M.V. Rozrobka prohramnoho zabezpechennia z hrafichnym liudyno-mashynnym interfeisom v informatsiino-anali-tychnii systemi otsinky rynku elektrychnoi enerhii // Mode-liuvannia ta informatsiini tekhnolohii. Zb. nauk. pr. IPME NAN Ukrainy. - Vyp. 82. - K.: 2018. - C. 33 – 40.

Tomas Yerl, Vadzhyd Khattak, Pol Buler Osnovy Big Data: Kontseptsii, alhorytmy ta tekhnolohii/Per.z anhl. Anatoliia Hladuna;Za nauk.red. Oleksiia Naidy. Dnipro: «Balans Biznes Buks», 2018. 320 s.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-03

Номер

Розділ

Статті