OPTIMIZATION OF GALVANIC BATTERY DESIGN FOR SPACECRAFT

Authors

  • Serhii Fedorov
  • Svitlana Foris
  • Valeriia Pererva
  • Oleksii Foris

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.050

Keywords:

heat loss, heating system, screen, insulation, batteries, heat transfer

Abstract

In accordance with the objectives of the research, modeling of the thermal state of the 24V power supply in the operating conditions of -40oC was performed. Two variants of thermostating are considered: on the basis of radioactive heating elements (RNE) and on the basis of autonomous resistive heating system.

References

Omelchenko O.V., Tsvirkun L.O. Teplomasoobmin : navch. posib. Kryvyi Rih: DonNUET, 2021. 100 s.

Tyrinov A.I. Teplomasoobmin ta hidrodynamika teplotekhnichnykh mikro- ta nanosystem. K. : TOV “SI Prynt”, 2017 42 s.

Vasserman O.A., Slynko O.H., Malchevskyi V.P. Osnovy teplomasoobminu. Odesa : Feniks, 2014. 150 s.

Konspekt lektsii do rozdilu «Teplovi protsesy» z kursu ―Protsesy ta aparaty khimichnykh vyrobnytstv» dlia studentiv III–IV kursiv usikh spetsialnostei / Ukl. O.S. Smirnova, S.O. Oparin, A.O. Cheremysinova. – Dnipropetrovsk: DVNZ UDKhTU, 2013. – 106 s.

Published

2022-05-18

Issue

Section

Статті