SOFTWARE QUALITY METRIC ANALYSIS

Authors

  • Yuliia Mala
  • V. Kovalov

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.056

Keywords:

software, quality, metric, measure, quality assessment method

Abstract

The analysis of software quality metrics showed that there are no common standards for choosing metrics, so each developer of a testing system must independently propose their own methods for assessing software quality, taking into account the characteristics of the industry in which the software product will operate.

References

Hovorushchenko T. O., Pytlyk Ye. V. (2012) Vyznachennia efektyvnosti metryk yakosti na etapi proektuvannia prohramnoho zabezpechennia [Determining the effectiveness of quality metrics at the software design stage]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 2, pp. 149 – 155. (in Ukrainian).

Pomorova, O. V., Hovorushchenko, T. O. (2013) Intelligent Assessment and Prediction of Software Characteristics at the Design Stage. American Journal of Software Engineering and Applications (AJSEA), no 2(2), pp. 25–31.

Pomorova, O. V., Hovorushchenko, T. O. (2010) Intelektualnyi metod otsiniuvannia rezultativ proektuvannia ta prohnozuvannia kharakterystyk yakosti prohramnoho zabezpechennia [Intelligent method of evaluating the results of design and forecasting the characteristics of software quality]. Radioelektronni i kompiuterni systemy, no 6,

pp. 211–218. (in Ukrainian).

Iurchyshyn V. M. (2020) Metodolohichni pidkhody shchodo otsinky yakosti zabezpechennia dlia obiektiv naftohazovoho kompleksu [Methodological approaches to assessing the quality of supply for oil and gas facilities]. Metody ta prylady kontroliu yakosti, no 2 (45), pp. 40 – 57. (in Ukrainian).

Andon F.I., Koval G.I., Korotun T.M., Lavrisheva E.M., Suslov V.Yu. (2007) Osnovy inzhenerii kachestva programmnyh system [Fundamentals of software systems quality engineering]. Kiev: Akademperiodika. (in Russian).

Hrytsiuk Yu. I., Andrushchakevych O. T. (2018) Zasib dlia vyznachennia yakosti prohramnoho zabezpechennia metodamy metrychnoho analizu [A tool for determining the quality of software by metric analysis methods]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 28, no. 6, pp. 159 – 171. (in Ukrainian).

Published

2022-05-18

Issue

Section

Статті